Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Oproep VNG knelpunten wonen en zorg

20-06-2016
De VNG is op zoek naar concrete voorbeelden waarom het niet lukt om snel plannen te maken of uitvoering te geven aan de opgave van 'Langer Zelfstandig Thuiswonen'. Daaronder valt ook de opgave om opvang- en ggz cliënten beschermd of zelfstandig te laten wonen.
De VNG wil hierover met het Rijk in gesprek en heeft behoefte aan concrete voorbeelden waar wet- en regelgeving knellen of andere belemmeringen aan de orde zijn.

Onderzoekscijfers
Het Rijk geeft aan dat het van belang is om lokaal te beschikken over voldoende onderzoekscijfers en –inzichten in de opgave van wonen en zorg. Dit wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk en lokale partijen.

Daarom zal het Rijk de komende periode in overleg met koepelorganisaties bekijken welke onderzoekscijfers al beschikbaar zijn, waaraan nog behoefte is en wat verder onderzoek vergt.

De VNG vindt net als het Aanjaagteam Langer Thuis Wonen, dat feiten, cijfers en definities door het Rijk beschikbaar gesteld moeten worden. Deze cijfers dienen minimaal op regionaal niveau en bij voorkeur gedetailleerder beschikbaar te worden gesteld.

De RIBW Alliantie (met de Federatie Opvang  en GGZ Nederland) stelde al in september 2014 voor om met landelijke ondersteuning onderzoek te doen naar de huisvestingsopgave van gemeenten en beleid rond maatschappelijke ondersteuning voor specifieke doelgroepen, zoals die in opvang en ggz. Dit voorstel werd helaas door de overheid niet opgepakt.

Voorbeeld(en) kunnen worden gestuurd naar Freija Mostert, freija.mostert@vng,nl of Jeroen de Leede, jeroen.deleede@vng.nl