Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Objectief verdeelmodel beschermd wonen per 2020

06-07-2016
Op 22 juni heeft bestuurlijk overleg tussen de ministeries van BZK, VWS en de VNG plaatsgevonden over het advies van de Commissie Dannenberg. Afgesproken is dat zowel het Rijk als gemeenten zich gaan inspannen voor het realiseren van de visie.
verdeelmodel
Afspraken
Concreet zijn de volgende afspraken gemaakt over de implementatie:
  • Er is herbevestigd dat beschermd wonen een verantwoordelijkheid is van alle gemeenten conform de Wmo 2015. Hieruit voortvloeiend is afgesproken om het budget over alle gemeenten te verdelen. De verdeling over alle gemeenten zal gebeuren per 1 januari 2020, volgens een objectief verdeelmodel.
  • In de tussenliggende periode gaan gemeenten aan de slag met de inhoudelijke doorontwikkeling van beschermd wonen, met de visie van de Commissie Dannenberg als uitgangspunt. Dit proces krijgt zijn weerslag in een plan van aanpak per regio.

Regionale plannen
In 2016 stellen gemeenten vast in welk regionaal verband samengewerkt zal worden en in 2017 moet dat leiden tot inhoudelijke regionale plannen die door alle betrokken gemeenten worden ondersteund. In deze plannen zullen gemeenten onder meer aandacht besteden aan de inhoudelijke visie, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten, de wijze waarop zij als gemeenten samenwerken en de verdeling van het beschikbare budget beschermd wonen in de regio.

Hierbij is door gemeenten inhoudelijk en beleidsmatig gekozen voor een geïntegreerde aanpak van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook de regionale uitwerking van de landelijke toegankelijkheid Beschermd Wonen zal onderdeel van de plannen uit moeten maken. In november 2016 zal in samenspraak tussen het Rijk en gemeenten vastgesteld worden aan welke uitgangspunten de regionale plannen moeten voldoen. Het doel is hierbij te komen tot een sluitende aanpak van preventie tot re-integratie.

Objectief verdeelmodel per 2020
Het budget voor beschermd wonen wordt de komende jaren uitgekeerd aan de centrumgemeenten volgens de huidige historische verdeling. Over de besteding van dit budget worden regionaal afspraken gemaakt, op basis van de plannen zoals hier boven beschreven. Er is een aantal mijlpalen afgesproken. In de zomer van 2016 wordt gestart met een werkgroep bestaande uit afvaardiging van het ministerie van BZK, het ministerie van VWS, de VNG, de Raad voor de financiële verhoudingen en, op voordracht van de VNG een aantal centrum- en regiogemeenten.

Er is mondeling toegezegd dat de branches kunnen deelnemen aan deze werkgroep (update: branches worden niet uitgenodigd voor de werkgroep verdeelmodel, maar voor een klankbordgroep). Deze werkgroep krijgt als opdracht een voorstel te ontwikkelen voor een objectieve verdeling van beschermd wonen. Het voorstel dient tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoefte van middelen van gemeenten, voortvloeiend uit de visie op beschermd wonen, zowel onderling als in de tijd bezien, en dient te passen binnen de systematiek van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Wel of geen geïntegreerd verdeelmodel
In november 2016 dient een eerste inventarisatie van de werkgroep gereed te zijn, waaruit een oordeel over de geschiktheid van bestaande modellen blijkt en een advies over eventueel benodigd vervolgonderzoek. In november 2016 kan tevens naar verwachting een besluit genomen worden over de vraag of één geïntegreerd verdeelmodel voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen mogelijk is. De werkgroep zal hiertoe ook met een voorstel komen.

Het objectieve verdeelmodel met een verdeling van de middelen over alle gemeenten zal vervolgens gereed moeten zijn per 1 januari 2018, zodat het gepubliceerd kan worden in de meicirculaire van 2018.