Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Onze reactie op objectief verdeelmodel beschermd wonen

02-09-2016
In het bestuurlijk overleg tussen BZK, VWS en VNG over het advies van de commissie Dannenberg is afgesproken dat per 1 januari 2020 de verdeling van de middelen beschermd wonen over alle gemeenten via een objectief verdeelmodel zal plaatsvinden. Dit staat in de voortgangsbrief over opvang en beschermd wonen van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Wij communiceerden hier eerder over via onze nieuwsbrief en website.
objectiefverdeelmodel
De RIBW Alliantie heeft samen met de Federatie Opvang, GGZ Nederland, de VGN en de LPGGZ een reactie op de voortgangsbrief van de staatssecretaris opgesteld (klik hier voor deze reactie (pdf)). In de brief leggen we onder meer de nadruk op randvoorwaarden waar het objectief verdeelmodel aan moet voldoen en dat de visie van de commissie Dannenberg meer dan alleen het verdeelmodel omhelst.

Er moet bovendien voldaan worden aan de genoemde inhoudelijke randvoorwaarden zoals geschetst door de commissie Dannenberg en zoals eerder omschreven in de standpuntennotitie van de branches (klik hier voor deze notitie (pdf). 
Eerder, op 19 augustus, zonden we met de Federatie Opvang, GGZ Nederland en de VGN een brief naar de Werkgroep Verdeelmodel Beschermd Wonen met adviezen over de ontwikkeling van een objectief verdeelmodel (klik hier voor deze brief (pdf)). 

Voorstel rondetafelgesprek
De flyer met aanbevelingen van cliëntenraden (klik hier voor de pdf) over de implementatie van het advies van de commissie Dannenberg onderstreept dit en hebben wij bij de brief toegevoegd. In de brief stellen we voor om een rondetafelgesprek met alle betrokken partijen te organiseren om samen de impact te bespreken van de implementatie van het advies van de commissie Dannenberg over de toekomst van beschermd wonen. In dit gesprek willen we met name oog hebben voor de gevolgen van het door-decentraliseren van beschermd wonen naar 390 gemeenten en het invoeren van een objectief verdeelmodel voor de middelen beschermd wonen.
 
Bestuurlijk overleg
Begin oktober vindt bestuurlijk overleg tussen de branches, LPGGz en de VNG plaats over de implementatie van het advies van Dannenberg. Het objectief verdeelmodel, de randvoorwaarden en de betrokkenheid van de branches staat centraal (op dit moment is de formele rol van de branches beperkt tot deelname aan de klankbordgroep in november). De branches richten zelf ook een werkgroep en klankbordgroep in. Wij informeren onze leden hier nader over.
 
Belangenbehartiging
In de komende maanden zal de RIBW Alliantie sterk inzetten op de belangenbehartiging inzake de ontwikkeling van een objectief verdeelmodel voor beschermd wonen en opvang. We zullen hierover ook met Kamerleden gaan praten. Ook de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten komt daarbij aan de orde. Mochten onze leden zelf Kamerleden op bezoek krijgen of spreken, dan vinden we het fijn als ze dit laten weten, zodat we van tevoren relevante informatie kunnen afstemmen.