Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Hogere prioriteit voor psychische problematiek

05-09-2018

De WRR – een gezaghebbend adviesorgaan van de regering- heeft een rapport geschreven over preventiebeleid in Nederland.

Hogere prioriteit voor psychische problematiek

Mijn aandacht ging vooral uit naar deze passage:

'Afgaande op de cijfers, zijn psychische aandoeningen, zoals angststoornissen en depressie, echter een grote bron van ziektelast, zeker als die boven op reeds aanwezige risicofactoren zoals roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht komen. Hier ligt dus een groot potentieel aan gezondheidswinst c.q. vermijdbaar gezondheidsverlies. Het is belangrijk om meer kennis te ontwikkelen over beïnvloedbaarheid en preventie van psychische problematiek.'

Ontwikkelen van meer kennis over psychische problematiek is goed en dat er meer aandacht komt voor psychische problematiek vind ik prima. Want hiermee wordt geestelijke gezondheid(szorg) meer gelijkwaardig aan fysieke gezondheid. Kortom een belangrijke constatering van de WRR, zeker ook in combinatie met de conclusie dat psychische problematiek onder jongeren toeneemt.

Tegelijkertijd toont hetzelfde rapport van de WRR aan dat de verschillen in gezondheid tussen sociaaleconomische groepen nog steeds heel groot is. Een zorgelijk signaal.

Kortom: aandacht is één, maar er is nu ook echt actie nodig. Deze opvatting wordt voor mij ondersteunt door een ander recent onderzoek, van NIVEL.
Daaruit blijkt dat ongeveer driekwart van de ondervraagde zorgverleners knelpunten signaleert in de zorg voor mensen met complexe psychische problemen in de wijk. Uit het bericht op hun site: "Om mensen met psychische problemen tijdig in beeld te krijgen en vervolgens de juiste ondersteuning te bieden is het belangrijk dat er een wijkteam aanwezig is waarin mensen zitten met specifieke deskundigheid op dit vlak, aldus de ondervraagde zorgverleners…… Zorgverleners benadrukken daarnaast het belang van een brede samenwerking tussen professionals in de wijk, bijvoorbeeld met gemeenten, woningbouwverenigingen, politie en de geestelijke gezondheidszorg. Samenwerkingsafspraken tussen professionals in de wijk kan zowel het tijdig signaleren en ondersteunen als het doorverwijzen verbeteren."

Als RIBW Alliantie dragen wij daaraan bij. Wij nemen psychische problematiek serieus, investeren in anti-stigma en wij ondersteunen mensen bij het ‘gewoon’ deelnemen aan de maatschappij. Zodat jong en oud, rijk en arm aangehaakt blijven. 

Wij staan voor die beweging van sociale inclusie en participatie. Een samenleving waar iedereen mee mag doen, ongeacht je (geestelijke) gezondheid of je sociaaleconomische status. Want de tweedeling in onze samenleving kan en mag niet nog groter worden.

Artie van Tuijn, voorzitter RIBW Alliantie