Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Enquête administratieve lasten

18-07-2016
Q-Consult nodigt HEAD’s, managers zorgcontractering en kwaliteitsmanagers in de GGZ, GHZ, VVT- en Jeugdsector uit om deel te nemen aan de enquête ‘Administratieve lasten door hervormingen in de langdurige zorg en jeugdzorg’. Dit als onderdeel van een onderzoek dat momenteel door uitgevoerd wordt voor het ministerie van VWS.
survey
Door de enquête in te vullen lever je een bijdrage aan het verminderen van administratieve lasten in de sector. Het invullen van de enquête is mogelijk tot 1 augustus 2016 en neemt maximaal 10 minuten in beslag.

Klik hier voor de enquête

Het onderzoek
Het ministerie van VWS heeft Q-Consult gevraagd oplossingen aan te reiken voor de administratieve lasten die zijn ontstaan door de Hervorming van de langdurige zorg en jeugdzorg. Specifiek gaat het om de administratieve lasten in de Wlz, Zvw-wijkverpleging, Wmo en Jeugdwet die voortvloeien uit de contractering en verantwoording.

De aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de motie Van der Staaij, Bruins-Slot. De motie roept op te komen tot meer standaardisatie van contracterings-, kwaliteits-, en facturatie-eisen over de domeinen heen. Aangezien de zorgcontractering voor 2017 al van start is, is het doel te komen tot oplossingen voor de zorgcontractering 2018 en latere jaren. Input vanuit het werkveld is hierbij van essentieel belang.

Waarom de enquête?
In het onderzoek wordt niet alleen gefocust op standaardisatie. Zo blijken er in de praktijk voor verschillende knelpunten al standaarden te zijn, maar worden deze nog niet (juist) toegepast of zijn de standaarden nog niet bekend onder alle partijen. De oplossingsrichting zit dan mogelijk in de hoek van de communicatie. Voor het aanreiken van innovatieve oplossingen betrekt Q-Consult zowel zorgaanbieders als andere partijen (o.a. hoogleraren inkoop en profit organisaties).

De enquête is noodzakelijk om te prioriteren welke administratieve lasten als eerst opgepakt zouden moeten worden volgens zorgaanbieders. Daarnaast wordt met de enquête ook in kaart gebracht in hoeverre zorgaanbieders standaardisatie zien als oplossing zien om de administratieve lasten op die vlakken te verminderen. Hierbij vragen wij u uw medewerking te verlenen aan deze enquête.

Vervolg
De resultaten van de enquête worden besproken met de brancheverenigingen en de HEAD-vereniging. Vervolgens wordt in verschillende denktanksessies gewerkt aan oplossingen. De knelpunten en oplossingen worden verwerkt in een rapportage, welke in het najaar aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd.