Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Continuïteit van zorg in de forensische zorg

17-07-2018

De ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg is begin juli aangeboden aan het Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De norm is het resultaat van intensieve samenwerking tussen veldpartners, met inbreng van ervaringen van cliënten en familieorganisaties. De RIBW Alliantie was vertegenwoordigd in de stuurgroep (Edwin ten Holte van RIBW Nijmegen Rivierenland) en in de werkgroep (via Jonathan Douma van GGZ Nederland). Dit document wordt binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer. Ondertussen wordt doorgewerkt aan een implementatieplan, waarbij gestart wordt met 4 proefregio’s. Daarover volgt binnenkort nader bericht.

Continuïteit van zorg in de forensische zorg

Het programma Continuïteit van zorg is in 2015 gestart om de aansluiting in de zorg voor forensische patiënten naar de reguliere zorg te verbeteren. Een belangrijke component daarin was de beschikbaarheid van goede zorg voor cliënten nadat de strafrechtelijke titel is opgeheven. Maar zeker ook voor cliënten die geen delict hebben gepleegd, maar wel forensische zorg nodig hebben. Het programma Continuïteit van zorg adviseerde om daartoe regionaal dekkende afspraken te maken met aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorgen verslavingszorg, gemeenten en veiligheidspartners om de zorg sluitend te maken. De ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie is nu het resultaat daarvan.

Het gaat daarbij specifiek om afspraken op drievlakken:
- Doorgaande, langlopende, zorg in ambulante setting met aandacht voor alle levensgebieden van de cliënt om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan wat de cliënt nodig heeft 
  en daarmee het risico op gevaarlijk gedrag zo veel mogelijk te beperken.
- Goede toegang tot beveiligde intensieve zorg voor cliënten met of zonder rechterlijke machtiging: zorg in een beveiligde omgeving met een intensief zorg- en leefklimaat als dat
  vanwege crisis, zorg of risico noodzakelijk is.
- Goede doorstroom naar passende woonvoorzieningen: voor een stabiele leefsituatie in de ambulante setting is een passende woonvoorziening een noodzakelijke voorwaarde.