Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

College onderhandelingen kans voor concrete oplossingen

30-03-2018

De kiezer heeft gesproken. Alle raadsleden die geïnstalleerd zijn: gefeliciteerd! En: succes! Want er liggen heel wat onderwerpen en verantwoordelijkheden op het bordje van de gemeenten.

college onderhandelingen

Bijvoorbeeld het onderwerp beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waar de RIBW Alliantie nauw bij betrokken is. Het gaat hier om mensen die ondersteuning nodig hebben vanwege (ernstige) psychische- of psychosociale problemen. Als onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn gemeenten hier sinds 2015 verantwoordelijk voor. Uitgangspunt is dat de mensen over wie het gaat niet meer in een beschermende woonvorm wonen, maar zoveel mogelijk in- en met hun eigen omgeving. Midden in de maatschappij met goede ondersteuning en begeleiding, zodat ze maximaal mee doen in de samenleving.

Er wordt hard gewerkt in gemeenten om dit beleid uit te voeren, maar er is nog een hele weg te gaan. Dat concluderen we op basis van een aantal regionale plannen die er nu liggen. Samen met GGZ Nederland, MIND en Federatie Opvang hebben we 19 van die plannen geanalyseerd en we zien verschillen met wat in de praktijk nodig is. Wij constateren bijvoorbeeld dat er weinig concrete acties in de plannen staan. Hoe komen gemeenten van A naar B? Zonder afspraken is het lastig voor de gemeenteraden om te controleren of het de goede kant op gaat. En ook zien we dat in veel gemeenten ingezet wordt op kortdurende begeleiding. Vanuit de praktijk weten we dat de stap van beschermd naar thuis wonen dan vaak te groot wordt, met grote kans op terugval. Met alle persoonlijke en maatschappelijke ellende van dien. Veel mensen redden het niet zonder langdurende begeleiding op maat. Begeleiding die wel in intensiteit kan variëren. Om dat te bieden, is er gespecialiseerde kennis nodig, waaronder die van ervaringsdeskundigen. Zij begeleiden samen met andere partners mensen stapje voor stapje naar herstel.

We hebben geen totaaloverzicht van alle gemeenten en hebben het dan ook over een voorlopig beeld. Maar reden genoeg om er bij gemeenten op aan te dringen dat onze doelgroep goed ondersteund wordt. Dat betekent een concreet plan van aanpak met daarin de uitwerking van een aantal essentiële randvoorwaarden, zoals: geschikte huisvesting, beschikbare dagbesteding, gespecialiseerde begeleiding, schuldhulpverlening en nauwe samenwerking met partners zoals huisarts en wijkteam.

De onderhandelingen voor de nieuwe colleges bieden een kans om afspraken te maken. We weten dat de middelen van gemeenten schaars zijn- daar hebben we vanzelfsprekend begrip voor-, maar goede oplossingen hoeven niet altijd meer geld te kosten. De RIBW-organisaties zijn in alle regio’s vertegenwoordigd en hebben veel kennis en ervaring. Onze mensen zijn geworteld in de lokale samenleving en vormen de spil tussen mensen met een psychisch- of psychosociaal probleem en bijvoorbeeld hun buren, de woningcorporatie en de gemeente.

Laten we elkaar opzoeken. Wij delen graag onze kennis en ervaring. Zodat papieren plannen omgezet worden in praktische oplossingen om met elkaar daadwerkelijk inclusief te leven.

Artie van Tuijn
voorzitter RIBW Alliantie