Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Bijeenkomst Aedes-Actiz: De opgave voor wonen en zorg in de wijk

28-02-2017
Op 9 februari vond in Ede een drukbezochte bestuurdersbijeenkomst plaats rondom het thema wonen en zorg in de wijk. Zowel corporaties als instellingen waren goed vertegenwoordigd. Langer thuis wonen, zelfstandig wonen voor kwetsbare mensen, wat is daarvoor nodig? Welke uitgangspunten moeten we gaan hanteren in de toekomst?
Wonen en zorg in de wijk
Belang van sociale netwerken
Sociale netwerken blijken hierin enorm van belang, zelfs cruciaal voor kwetsbare groepen. Ze zijn zelfs soms nog meer doorslaggevend dan professionele hulp, was de stelling. Zo’n 40 % van de mensen in een wachtkamer bij de huisarts blijken vooral sociale problemen te hebben… aldus gegevens uit een onderzoekje van VGZ. Als sprekers traden op Jan Latten, hoogleraar sociale demografie en Floris Alkemade, Rijksbouwmeester.

Scheidslijn steeds scherper
Vervolgens werden vier pitches gegeven van voorbeelden uit de praktijk. In het betoog van Jan Latten werd duidelijk dat de scheidslijn tussen hoog en laagopgeleiden steeds scherper zichtbaar wordt. De meest kwetsbare groep vormen de laag opgeleide mannen (dit beeld is in de opvang ook terug te zien.) Hoewel over het algemeen de leeftijd behoorlijk stijgt (er zijn inmiddels 7 miljoen 50-plussers), is voor deze groep de levensverwachting laag.

Gelijkheid is mythe
Individualisering en flexibilisering van de samenleving leiden ook tot een tweedeling: wie kan hiermee omgaan, is sociaal behendig/sterk en wie kan dit niet ? Ook een groep gescheiden vrouwen van 65+ vormt een arme en kwetsbare groep. Deze groepen, waarbij men tot 43% van het inkomen verwoont, is de groep die op de sociale woningvoorraad is aangewezen. De mythe van gelijkheid bestaat niet, aldus Jan Latten. Wel kun je mensen helpen, door bijvoorbeeld in de woningbouw sociale netwerken en veiligheid te creëren. Het gaat dan om woonvormen waarin zowel zelfstandigheid als binding met anderen worden gerealiseerd. Het voorbeeld van Co-housing in UK wordt genoemd.

Anders bouwen voor meer sociale cohesie
De Rijksbouwmeester benadrukt ook dat bouwen veel meer kan betekenen dan vaak wordt aangenomen. Onder de slogan “de kunst van het samenleven” moet architectuur en invulling van de publieke ruimten, bijdragen aan dit adagium. De wijken die uit de 50er, 60er en 70er jaren van de vorige eeuw stammen passen niet meer bij de huidige manier van leven. Door een enthousiaste en integrale aanpak kan er een hoop bereikt worden. Door nieuwe concepten te ontwikkelen kunnen stappen gemaakt worden op het gebied van sociale cohesie en tegengaan van eenzaamheid en kan ook de gezondheid bevorderen.

Prijsvraag voor kansrijke bouwconcepten
Er moet worden nagedacht over de toekomst in termen van maatschappelijke winst. Wat kan er met leegstaand vastgoed? Zet hier ontwerpkracht op in. Zorgbehoevenden maken integraal deel uit van de samenleving. Toon dit ook in de bouw! Door het uitschrijven  van een prijsvraag, zie www.prijsvraagwhocares.nl,  worden kansrijke concepten uit het hele land opgehaald. Het gaat om integrale oplossingen. Meer informatie hierover vindt u op de site en bij marcel.vanheck@rijksoverheid.nl Het zou mooi zijn wanneer met dezelfde gedrevenheid als tijdens de wederopbouw van Nederland dit vraagstuk gezamenlijk kunnen aanpakken, aldus Rijksbouwmeester Floris van Alkemade.

Van omdenken naar omdoen
Tijdens de pitches werd aangegeven dat er veel mogelijk is met creativiteit en “niet omdenken, maar omdoen”. Hierbij werd wel geconstateerd dat soms “regelterreur” belemmerend kon werken. In dit verband werd ondermeer de Woningwet genoemd. Samenwerken om te komen tot integrale oplossingen en het wegnemen van belemmeringen blijft cruciaal. Ook een verandering in 'mindset' is gaande : de cliënt moet centraal staan, niet de eisen van aanbieders van zorg en/of wonen.

Voor meer informatie: k.vanbrunschot@opvang.nl