Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Aedes Ontwikkel – en vernieuwingsprogramma vraagt input

14-03-2017
Aedes werkt aan een vernieuwingsprogramma om met de grote maatschappelijke vraagstukken als leefbaarheid, zorg, duurzaamheid en betaalbaarheid als sector verder aan de slag te gaan. Het programma 'Slimmer en beter voor elkaar' richt zich naast het bijdragen aan vernieuwingsvraagstukken ook op kennisdeling. Er liggen grote kansen in het inzichtelijk maken en delen van bestaande innovaties, oplossingen en concepten.
Aedes_meeting_28_februari
Bredere doelgroep dan alleen ouderen
Het programma wordt met leden en meerdere partners vormgegeven, waaronder Platform 31, Kennisplatform Corpovenista en  Bouwend Nederland. Doel van het programma is het stimuleren en versnellen in de toepassing van reeds bestaande innovaties en oplossingen en concepten voor maatschappelijke opgaven. Ook efficiency en effeciviteit in werkmethodes en processen binnen corporaties krijgen nadrukkelijk aandacht. Corporaties kunnen hierdoor in wendbaarheid en veranderkracht toenemen en daarmee in de samenwerking met andere partijen lokaal en regionaal een belangrijke rol spelen. |

In een bijeenkomst eind februari, met partners uit het veld, werd input gevraagd op het programma. De bijeenkomst focuste zich met name op zorg. De bijeenkomst werd gezamenlijk kort voorbereid. Tijdens de sessie bleek dat er –wederom- erg veel nadruk op het langer zelfstandig wonen lag en daarmee de groep ouderen. Vanuit de branches is aangegeven dat er vooral oog moet zijn voor begeleiding en zorg voor groepen die -weer- zelfstandig moeten en kunnen wonen.

Door- en uitstroom
De versmalling van het vraagstuk, doet geen recht aan de grote problemen die worden ervaren als het gaat om ambulantisering, het gebrek aan geschikte woonruimte en begeleiding en zorg voor een grote groep clienten uit onze instellingen. Het gaat naast langer thuis wonen nadrukkelijk ook om doorstroom en uitstroom! VNG gaf aan dat de regiovorming Beschermd Wonen moet worden gebruikt als kans om prestatie-afspraken rond wonen en zorg regionaal aan te pakken en te zorgen voor een betere spreiding van het vraagstuk.

Steun voor huurders
Er is tevens gewezen op het belang van goede woonconcepten waarbij zeker ook gebruik gemaakt kan worden van constructies als dragende en vragende huurders, zoals in Utrecht bijvoorbeeld wordt toegepast. Hierbij worden kwetsbare huurders omringd met huurders die in enige mate steun kunnen bieden. Echter, professionele hulp zal voor zeer kwetsbare mensen noodzakelijk blijven. De opmerkingen worden meegenomen in een tweede concept van het programma.

Er zullen vervolgens Aedes consultatiebijeenkomsten worden gehouden. Op 4 april wordt het stuk voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en vervolgens op 20 april aan het verenigingscongres.