Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Trimbos: nog te weinig structurele hulp voor ggz-cliënten

06-01-2016
Uit de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ van het Trimbos Instituut blijkt dat tussen 2012 en 2014 het aantal plaatsen in ggz-klinieken met 10% is gedaald. Structurele hulp bij de psychische problemen en ondersteuning op het gebied van werk of opleiding blijven echter nog achter.
samen handen
Verreweg de meeste mensen met ggz-problemen wonen op zichzelf, maar slechts twintig procent heeft een betaalde baan. De financiële situatie is vaak slecht. Ruim tachtig procent voelt zich eenzaam. Vooral jongere generaties hebben een grote behoefte aan meer en bevredigender sociale contacten, werk en een ‘normaal leven’.

Ambulante opbouw
De ambulantisering en hervorming van de langdurige GGZ moeten bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De monitor laat zien dat het aantal plaatsen in psychiatrische klinieken tussen 2012 en 2014 met circa tien procent is gedaald. Ook vindt er een voorzichtige intensivering van de ambulante ondersteuning plaats.

Te weinig hulp
Maar de vraag is of dat voldoende is om aan de wensen van mensen met een psychische kwetsbaarheid tegemoet te komen. Vooral bij crises is er intensieve zorg voorhanden. Maar structurele hulp bij de psychische problemen en ondersteuning op het gebied van werk of opleiding blijven nog achter. Ook spelen stereotypering en negatieve beeldvorming in de samenleving mensen met ernstige psychische aandoeningen parten. Velen voelen zich buitengesloten vanwege hun psychische kwetsbaarheid.

Risico’s: afwenteling en versnippering

In een aantal regio’s werken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders inmiddels samen om betere ondersteuning te bieden aan mensen met ernstige psychische aandoeningen en worden gezamenlijk pilots ontwikkeld. Maar in veel regio’s blijft deze samenwerking nog uit.

Door de opeenvolgende hervormingen van het zorgstelsel is het regionale speelveld zeer complex geworden en zijn de risico’s van afwenteling en versnippering van de zorg reëel.

Meer regie en woningen
In de monitor wordt gepleit voor een duidelijker regionale regie, een betere toegang tot geschikte en betaalbare woningen en tot de arbeidsmarkt en het tegengaan van stigmatisering. Ook wordt voorgesteld om, parallel aan de afbouwdoelen voor de intramurale zorg, tot een gezamenlijk, richtinggevend kader te komen voor de ambulante opbouw.